Què oferim als propietaris privats?

1- Gestió i planificació de finques forestals

•  Delimitació de finques amb GPS i tractament de les dades amb GIS
•  Estudis de possibilitats per traure rendabilitat a la seua f inca forestal
•  Estudis d’implantació d’energies alternatives (plaques solars, cremadors de combustible.)
•  Realització d’inventaris forestals i propostes d’actuació ( plans tècnics de gestió forestal)
•  Disseny i senyalització de pistes forestals i límits de finques

 

2- Gestió d’ajudes medio-ambientals i forestals

•  Projectes de prevenció d’incendis forestals (arees tallafocs, punts d’aigua, hidrants, treballs selví coles de prevenció, campanyes informatives de prevenció.)
•  Recuperació de camins, recuperació de marges, plantacions d’aromàtiques
•  Projectes de lluita contra la erosió (projectes de re pobla cions forestals, mesures correctores d’hidrologia, infraestructuras ecològiques de protecció del sol)

 

3- Disseny de jardins mediterranis i forestals

 

4- Implantació de mecanismes de custòdia del territori

•  Fa uns anys es va crear la xarxa de custòdia del territori que tracta d’associar a propietaris forestals amb interés de protegir la seua propietat i buscar altres opcions més relacionades amb la conservació del seu terreny que amb la explotació forestal.

5- Gestió de cotos de caça

•  Redacció de plans de gestió cinegètica (cotos de caça )
• Redacció de plans de mateniment de Vedats de Caça