Què oferim als ajuntaments?

1- Gestió d’ajudes medi-ambientals i forestals en terrenys municipals:

•  Projectes de prevenció d’incendis forestals (arees tallafocs, punts d’aigua, treballs selvícoles de prevenció, campanyes informatives de prevenció.)
•  Projectes de gestió d’espais públics (àrees recreatives,promoció turística de municipis, itineraris d’interpretació, senyalització i millora de pistes forestals, treballs selvícoles en espais públics, recuperació de camins, recuperació de marges, plantacions d’aromàtiques)
•  Projectes de lluita contra l´ erosió (projectes de repoblacions forestals, mesures correctores d’hidrologia, infraestructuras ecològiques de protecció del sol)

2- Plans de gestió de la fauna i de la massa forestal

•  Redacció de plans de gestió cinegètica (vedats de caça municipals )
•  Redacció de plans de gestió forestal i inventaris forestals (delimitació amb GPS)
•  Disseny i senyalització d’itineraris

3- Gestió d’espais naturals protegits

•  Estudis consultius sobre l’implantació de la figura de Paisatge natural d’interés municipal
• Realització de PORNs ( plan s d’ordenació dels recursos natural)
• Audiovisuals interpretatius i r ealització de guiatges, exposicions i conferències relacionades amb l’ús públic del bosc i de la muntanya,